Een schonere & betere leefomgeving

HAVENSTAD IJPOORT

Help mee aan een grotere bekendheid en de uitwerking van dit plan. Het gaat om een gezonde toekomst voor u en uw kinderen! Samen kunnen wij dit plan op de politieke agenda krijgen, de noodzaak is nu groter dan ooit.

Inmiddels hebben al 35 vooraanstaande bedrijven uit de regio zich bereid verklaard mee te werken aan een definitieve bouwaanvraag.

Elke investeringsbijdrage, ongeacht de hoogte, wordt bij aanvang van het project vijfvoudig terugbetaald!
investeer dus mee of doneer/steun via onderstaande link.

Help mee investeren vanaf ieder willekeurig bedrag.

BEHOUD ALLE BANEN

VOLLEDIG GROEN

KOOPWONINGEN

BOVEN ZEESPIEGEL

CO2 NEUTRAAL

SOCIALE HUURWONINGEN

NATUURGEBIED

ARBEIDSPLAATSEN

Dit non profit plan met 80.000 nieuwe in hout gebouwde woningen voorziet in;

 • Een plan om bij Tata meer dan 10.000 arbeidsplaatsen veilig te stellen dmv transitie van staal maken naar de productie van biosbased materialen.
 • In een plan waar  alle huidige werknemers aandeelhouder worden van het nieuwe transitiebedrijf
 • Het beëindigen van de vergiftiging van 140.000 direct omwonenden.
 • in een plan waarmee de klimaatdoelen voor Nederland in 1 keer gehaald worden.
 • In een plan waar  140.000 woningzoekenden een huis vinden, waarbij 70.000 mensen in een betaalbare huurwoning kunnen gaan wonen.
 • in een  plan waar  naast de bouwwerkzaamheden die duizenden bouwvakkers werkt geeft, nog eens 60.000 nieuwe vaste banen gecreeerd worden .
 • In een plan waar voor vele decennia 22 miljard kilo CO2 vast opgeslagen wordt.
 • In een  plan dat de uitstoot van meer dan 7.000 ton stikstof stopt.
 • In een plan waar een nieuwe stad gemaakt wordt die volledig selfsupporting is in zijn energieverbruik.
 • In een plan waar 530 hectare industriegebied teruggegeven wordt aan de natuur.
 • Waar de winst uit de verkoop van woningen en bedrijfsruimten wordt gestoken in het betaalbaar maken van 40.000 huurwoningen en kleine winkelruimten.
 • In een plan waar de auto’s , het parkeren en het openbaar vervoer volledig ondergronds ligt.
 • Een project met een omvang van €27 miljard dat grote werkgelegenheid creëert.
 • In een plan dat zonder overheidsinvestering zichzelf volledig financiert.

Een duurzaam perspectief voor Tata Steel IJmuiden, haar medewerkers en de BV Nederland

Plannen voor woningbouwproject bij Tata Steel al in heel ver stadium

De Indiase multinational Tata Steel, een van de grootste staalproducenten ter wereld, wil haar Europese activiteiten fors inkrimpen vanwege negatieve ontwikkelingen. Bij Tata Steel Europe moeten ongeveer 3.000 banen verdwijnen, waarvoor 1.600 à 1.700 banen in Tata Steel IJmuiden (TSIJ), het voormalige Hoogovens. Vanuit India wil men geen geld meer investeren in de fabriek en er is al gestart met het terugvorderen van leningen van meer dan een miljard euro.

Naast deze negatieve houding van de moedermaatschappij en het feit dat de jaarlijkse investeringen bij TSIJ circa 140 miljoen euro hoger zijn dan het operationele resultaat, zitten de leveranties aan de grootste afnemers zoals de Europese autofabrieken in het slob, zijn er importheffingen naar Amerika, is er een overcapaciteit in de wereldhandel en komt er een uitstootheffing op CO2 wat TSIJ als staalproductiebedrijf veel geld zal kosten. 

De vaak verouderde installaties van Tata Steel IJmuiden vragen heel veel onderhoud om veilig volgens de milieuregels te kunnen functioneren. Daarvoor is jaarlijks circa 300 miljoen euro nodig, geld dat niet beschikbaar is. Deze samenloop van omstandigheden overleeft geen enkel bedrijf. Door het Financiële Dagblad werd deze bijzonder moeilijke omstandigheden al een perfect storm genoemd.

 

Lees verder..

De milieu- en veiligheidsproblematiek zijn inmiddels urgent. Sinds TSIJ begin jaren negentig voor haar fabrieken is overgeschakeld van preventief- naar correctiefonderhoud, is in haar fabrieken en installaties de afgelopen 30 jaar achterstallig onderhoud ontstaan van een omvang van bijna een half miljard euro. Dit gebrek aan onderhoud heeft inmiddels zoveel nadelige consequenties opgeleverd, dat op sommige plaatsen de veiligheid van de werknemers niet meer kan worden gegarandeerd. Ook zijn diverse fabrieken en installaties door onder andere lekkage of stilvallen van installatiedelen op gespannen voet met de milieuregels komen te staan. Controlerende instanties hebben de afgelopen jaren steeds weggekeken van deze overtredingen, maar door rechtszaken van onder meer omwonenden is dit niet meer mogelijk, waardoor ook de verantwoordelijk gedeputeerde Adnan Tekin zijn ontslag heeft moeten nemen uit onvrede over dit gedoogbeleid.

De kans op directe sluiting van een of meerdere essentiële fabrieken voor het staalproces zoals; de Kofa, de Pefa, de Sifa, Hoogoven 6 of 7 en Harsco, alle ‘achilleshielen’ in het proces, is nu levensgroot en heeft dan als direct of indirect gevolg de werkloosheid van de ruim 8.000 medewerkers van TSIJ plus tienduizenden arbeidskrachten in de toeleveringsbedrijven uit de regio. Deze samenloop van omstandigheden overleeft geen enkel bedrijf. Voor TSIJ is dit de Perfect Storm. Dit kan een ramp worden voor de regio Kennemerland en ver daarbuiten, van een nog grotere omvang dan het sluiten van de kolenmijnen in Limburg destijds. Zo een ramp kan echter vermeden worden als op korte termijn een innovatieve transitie in gang wordt gezet waar wij als Havenstad IJpoort team nu al met 30 enthousiaste bedrijven hard aan werken. Een transitie die leidt tot een duurzaam win-win perspectief voor de werknemers van TSIJ en leveranciers en hun gezinnen, voor de regio en voor Nederland als totaal 

Hoe biedt je ruim 8.000 (technische) productiemedewerkers die nu bij TSIJ hun boterham verdienen een nieuwe toekomst? Hiervoor hebben we een revolutionair plan bedacht: directie en medewerkers van TSIJ worden eigenaar van het bedrijf TSIJ en samen met een bij deze plannen reeds betrokken landelijk bekende kennispartner wordt een transitie gerealiseerd van staalproductiebedrijf naar biobased productiebedrijf en technisch dienstverlener waarbij alle medewerkers – ook diegene die voor die tijd vanuit TSIJ ontslag aangezegd krijgen – een baangarantie krijgen. Dat biobased productiebedrijf en dienstverlener zorgen voor een omkering van de huidige negatieve situatie naar een positief perspectief door juist in te zetten op werkgelegenheid, op duurzaamheid en op het inspelen op een van de meest schreeuwende behoeften in de Nederlandse samenleving: het bouwen van meer, duurzame en betaalbare woningen. Deze ‘turnaround’ biedt de medewerkers van TSIJ veel meer werkzekerheid voor de toekomst dan de bestaande situatie. Samen kunnen zij met gedegen ondersteuning letterlijk een nieuwe toekomst opbouwen.

Dit kan uiteraard alleen als er ook vele miljarden euro’s beschikbaar zijn om met de ruim 8.000 medewerkers gezamenlijk nieuwe milieuvriendelijke en duurzame bedrijfsactiviteiten op te zetten. Wij hebben een plan waaruit deze mega-transitie kan worden bekostigd, waaronder het bouwen van een nieuwe stad op de bestaande locatie van TSIJ, 800 hectare groot. Havenstad IJpoort. Deze unieke locatie vlak aan zee en midden in de PWN duinen heeft een bestaande bebouwingshoogte van 60 meter en ligt op een uitstekende woon-werkafstand van Amsterdam.In combinatie met een enorm woningtekort biedt dit een uitgelezen kans om van de meest vervuilende bedrijfslocatie van Nederland (uitstoot van 12 miljoen ton CO2 en ruim 5.500 ton stikstof per jaar), een CO2 uitstoot-neutrale stad te maken voor ca. 140.000 woningzoekenden. Een slimme en sociale stad die zichzelf volledig kan voorzien van duurzame energie, met ondergrondse wegen, een aantrekkelijke boulevard langs het Noordzeekanaal midden in de natuur die nog eens uitgebreid wordt met honderden hectare extra natuurgebied, 60 hectare aan biobased productielocaties, winkels, kantoren, sport- en spelvoorzieningen, moderne zorgfaciliteiten, ziekenhuizen etcetera en dat alles op loopafstand van strand Noordzee en de Kennemerduinen .

Dit enorme transformatie- en bouwproject alsmede deze nieuwe stad zal naast de overweldigende hoeveelheid manuren om het te realiseren ook ca. 60.000 nieuwe vaste banen creëren in de regio IJmond. Dit plan is onvoorstelbaar realistisch. Het verkeert reeds in een verrassend ver stadium van uitwerking, dankzij de belangeloze betrokkenheid, medewerking en inzet van vele professionals en gezaghebbende experts op allerlei terreinen. Nu zijn er twee opties: nietsdoen met het aannemelijke risico dat Tata Steel IJmuiden binnen een aantal maanden of jaren failliet is dan wel gesloten en er tienduizenden mensen in de regio zonder werk komen te zitten, waardoor ook de regio in bredere zin zal wegzakken. Óf met elkaar de discussie durven aangaan en dit plan in brede kring bespreekbaar maken. Daarmee kunnen we proactief inspelen op de ontwikkelingen die zich de laatste maanden in sneltreinvaart aandienen en de toekomst voor de mensen van TSIJ en het welvaren van de regio veilig stellen. De Hoogovens zijn van grote betekenis geweest voor de levens en het werk van vele mensen, voor de regionale, nationale en wereldeconomie. Het wordt nu tijd deze rol volgens nieuwe inzichten en normen en met volop nieuwe kansen opnieuw te definiëren en in te vullen.

WERKGELEGENHEID

Behoud van alle werkgelegenheid

De transitie van Tata-mederwerkers van staalproducent naar biobased CLT producent & technischdienstverlener ten behoeve van de bouw van HSIJ. 

Een grote uitdaging bij deze transitie ligt in het aan het werk houden van de duizenden mederwerkers van Tata tijdens de omschakeling van hun dagelijkse werkzaamheden naar hun nieuwe werkzaamheden .

Wij hebben daartoe een gedetailleerd plan opgesteld dat als draaiboek moet gelden vanaf het moment van overname van de fabriek.
Wij maken daarbij onderscheid tussen productie medewerkers en ondersteunende administratieve medewerkers. ( later benoemd als “overige werknemers”) Op het totaal van ca. 8.500 medewerkers omvat het aantal productiemedewerkers ca. 5.000-6.000 man.
Te verwachten valt dat een zeker aantal medewerkers van Tata de door ons voorbereide transitie niet zullen afwachten en zelf employ zullen vinden. Aantallen zijn echter moeilijk in te schatten. Wie blijft zal echter aandeelhouder worden van het getransformeerde bedrijf en kan met zijn of haar inbreng het bedrijf verder ondersteunen.

Het navolgende senario hebben wij hierbij voor ogen en onderzocht maar moet verder uitgewerkt worden.

Lees verder..

Productiemedewerkers
Het idee is de navolgende werkwijze; We starten met de sloop en demontage van de fabriek met de eerste fase. ( zie sloopplan tata steel) Met de betreffende bedrijfschefs krijgen alle productiemedewerkers,ca. 5.500 man in ploegendienst een opleiding in demontage en het administreren via bv iPhone van de te demonteren objecten.
Binnen deze ploegen heersen hechte sociale banden die wij tijdens de transitie zo veel mogelijk in stand zullen houden.
Middels tags worden alle herbruikbare onderdelen gemerkt, gefotografeerd en kort omschreven.
Door die tags zijn de betreffende  onderdelen in een database precies te localiseren waar ze zich op het terrein of later elders in de wereld bevinden met omschrijving en foto.
Dit gaat gelden voor bv stroomkasten, stukken railing, bordessen, soort- en lengte electrakabels, douchewanden, lampen, etc etc. De afgelopen decennia is er voor honderden miljoenen in dit soort materialen door Tata geïnvesteerd .
Deze gebruikte onderdelen zijn van grote waarde in bv derde wereld landen, overzeese rijksdelen met orkaanschade of naar wederopbouw steden in na-oorlogse gebieden in het midden-oosten. Mogelijk is er een vergoeding te verwachten van de overheid voor het beschikbaar stellen van deze materialen.

Tijdens deze periode zullen nieuwe productiefaciliteiten worden ontwikkeld voor een nieuwe productie van Cross laminated timber, dat als hoofddraagkontructie gebruikt gaat worden in veel van de nieuw te realiseren gebouwen en een productiefaciliteit voor Hennepbeton. Dit laatste product moet de vervanging worden van baksteen, kalkzandsteen en overige metselblokken die bij hun productie erg veel CO2 uitstoot generen.

Dit wordt de transitie van staalmaken naar biobased producten waarmee enorme hoeveelheden CO2 voor lange termijn opgeslagen zullen blijven. De vele leegkomende fabriekshallen gelegen aan het open water van de haven van IJmuiden is een uitstekende locatie hiervoor.   Door deze beschikbaarheid kan de nieuwe productie van CLT en Hennepbeton zeer snel tot stand komen.

De betrokken bedrijfschefs gaan nauw samenwerken met de voormannen van het sloopbedrijf die uiteindelijk de overblijvende opstallen en fundaties slopen en recycelen. Het gehele proces van sloop en demontage zal ca. 5 jaar in beslag nemen. Deze periode leent zich uitstekend om de transitie naar ander werk voor deze doelgroep vloeiend te laten verlopen.

Deze ideeen zijn besproken met een hoge materiaalbeheerder van Tata Steel IJmuiden en met Lek Sloopwerken die beiden positief op het idee reageerden.

Overige medewerkers
Deze groep medewerkers ca. 3.000 omvatten veelal hooggeschoolde mensen die breed inzetbaar zijn. Ook hier geld dat in de aanvangsfase de medewerkers zo veel mogelijk per afdeling bij elkaar worden gehouden ter onderlinge steun en stimulatie in het proces van transitie. Deze doelgroep zal mede ingezet worden om de nieuwe industrie van CLT en hennepbeton  op te zetten met hulp van specialisten op dit gebied. Onze partners zullen overigens voor alle medewerkers binnen Tata inventariseren welke aanvullende scholing bij het betreffende personeelslid van toegevoegde waarde kan zijn voor een match in de detacheringsmarkt.

NON PROFIT

Niet uit op winst / ideële doelstellingen / non profit

Dit gehele project is gebaseerd op ideële doelstellingen en wijkt zodoende af van de standaarden zoals die de laatste 30 jaar gehanteerd werden bij dit soort ontwikkelingen.

Een belangrijk item van het gehele project is het non-profit aspect eraan. Alle mogelijke opbrengsten komen terecht in een nog op te richten stichting, die zich tot doel zal stellen zoveel mogelijk betaalbare huisvesting binnen dit project te realiseren voor jongeren en minder draagkrachtigen. Ook zullen er voor de mensen die het wel kunnen betalen luxe koopappartementen gebouwd worden, die gemixt in de gebouwen voorkomen en eigenlijk de betaalbaarheid realiseren voor de goedkopere huurwoningen.

 

Terughoudendheid overheid

Vanwege de grote omvang van het project en het revolutionaire karakter hiervan reageerde gemeenten terughoudend.
Per 14 juni 2019 is de aanvraag gestart voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. De Provincie Noord-Holland heeft te kennen gegeven om de aanvraag te gaan behandelen. Hopelijk volgen de gemeenten spoedig hierna.

Afgezien van de gebruikelijke investeringen in scholen en sportvoorzieningen, vergt Havenstad IJpoort geen verdere overheidsinvesteringen.

Co2 neutraal

& off the grid

Een heel belangrijke aspect is de CO2 neutrale uitvoering van alle te realiseren gebouwen van de stadswijk. Alle gebouwen zullen hun verwarming en koeling krijgen in combinatie met het overvloedig aanwezige zee-& kanaalwater dat tegen de stadswijk aan ligt.

Havenstad IJpoort zal volledig energie selfsupporting worden gebouwd. In bijgaand schema ziet u op welke manieren dat allemaal gaat gebeuren. 

Er zal een half miljard euro worden geïnvesteerd voor de aanschaf van 36 windturbines van 2,5 MW/stuk, die het grootste deel van het energie gebruik gaan dekken. Daarnaast worden de gebouwen o.a. verwarmd en gekoeld middels warmtepompinstallaties , Box-geometrie, solarglas, warmte-terugwinning-installaties en de nieuwste generaties CO2 gestuurde ventilatie. 

Naast decentrale energieopslag en led-verlichting zal door uitgekiende isolatie het energieverbruik van deze nieuwe stad een fractie bedragen van wat nu in de omliggende omgeving gebruikelijk is.

 

Fabriek

wordt recycled

Als laatste belangrijke aspect worden de bestaande componenten van de gehele fabriek, waarin voor ca. €1,5 miljard de afgelopen paar jaar geïnvesteerd is, voor het grootste deel hergebruikt. Naast het recyclen van beton, staal, asfalt en dergelijke, zullen de bestaande medewerkers een belangrijke rol gaan spelen in het hergebruik van de aanwezige, zeer kostbaar geproduceerde onderdelen, die normaliter voor de schrootprijs gerecycled worden. Deze onderdelen krijgen een nieuwe bestemming in crisisgebieden waar ook ter wereld. Ook bestaande bruikbare hoogwaardige installaties zullen een tweede leven krijgen binnen het Indiase Tata concern.

Omwonenden regio Tata

Wat zijn de meningen?

Wat vinden omwonenden van dit plan? Zij reageren veelal positief over de volgende hoofduitgangspunten van het plan:
1. Het stoppen van de vergiftiging van omwonenden
2. Een halt aan de grootste CO2 uitstoter van Nederland.
3. Behoud van alle werkgelegenheid van het Tata personeel
4. Ongekend veel nieuwe banen in de regio
5. 40.000 betaalbare huurwoningen voor jongeren en minder draagkrachtigen
6. 140.000 mensen die een dak boven hun hoofd krijgen.
7. 60.000 nieuwe banen in de nieuw te bouwen stadswijk (excl. de banen voor de bouw van de stad)
8. Sanering van een sterk vervuild industrieterrein
9. 550 hectare industriegrond die teruggeven wordt aan de natuur.

Er is echter één punt waar het bij sommige omwonenden op stuk loopt:
In deze stadswijk komen 200.000 mensen te wonen en te werken. Alle omliggende gemeenten om het Tata terrein, te weten Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Beverwijk & Velsen hebben bij elkaar nauwelijks 140.000 inwoners. Het gaat dus druk worden op het strand en in de duinen. Niet iedereen is hiervan gediend. Ook de opzet om op een in verhouding klein stukje grond 830 woontorens te bouwen zal niet iedereen een goed plan vinden. Hier onder volgt een uitleg waarom we voor deze opzet gekozen hebben. Het hangt allemaal met elkaar samen als één concept.

Betaalbare huurwoningen

Het Tata Steel terrein is het grootste particuliere aaneengesloten terrein in Nederland. Uniek is dat het binnen het huidige bestemmingsplan over het gehele oppervlak een bouwhoogte heeft van 60 meter, dat is bijna nergens op de wereld te vinden in een zo dichtbevolkt land. De huidige woningnood staat ook niet ter discussie als ook de betaalbaarheid van huren voor minder draagkrachtigen. Om veel betaalbare woningen te kunnen maken heb je veel woningen nodig waaruit je de verdienste kunt halen om in de huurwoningen te kunnen stoppen.

Stel dat je het gehele terrein bebouwd met eengezinswoningen met tuintjes dan kun je maximaal 20.000 woningen kwijt voor ca. 35.000 mensen, bouw je niet CO2 neutraal, en word je evengoed voor je sokken gereden in de wijkstraten, krijg je zieltogende winkelvoorzieningen waar niemand zijn brood kan verdienen (mede) door het internet en komen er maximaal misschien 3500 betaalbare huurwoningen die geclusterd worden in achterstandswijken.

In Havenstad IJpoort woont alles door elkaar, rijk, arm, jong en oud. Door de compacte bouw van gebouwen, kun je de infrastructuur onder de grond houden zodat het een winkel en voetgangers stad wordt die aan alle kanten omhelst wordt door de natuur. Ideaal voor gezinnen met kinderen.

Klein ondernemers

200.000 mensen die op een betrekkelijk klein grondvlak wonen en werken betekent ook 200.000 klanten voor winkeltjes en restaurants ed. Zoals de huren kunstmatig voor de sociale woningen laag gehouden zullen worden, geldt dit ook voor de kleine ondernemers die in de voetplint van de gebouwen een levendige handel kunnen drijven op het vakgebied waar hun passie ligt. Te denken valt aan kleine kruidenierwinkeltjes, groentemannetjes, kleermakers, reparatie van apparaten, meubelmakers enz. Dit allemaal naast een grootwinkelbedrijf dat wel een normale huur zal moeten betalen.

Het gehele project is inmiddels in een heel ver stadium uitgewerkt waarbij de kosten van de sanering van het sterk vervuilde terrein zijn meegenomen, evenals de kosten van de sloop van alle opstallen als ook de kosten van het geheel ondergronds aanleggen van de infrastructuur. Tevens is binnen de begroting van het project al rekening gehouden met aanpassingen van de huidige omliggende infrastructuur en de aanleg van zelfs een tweede Velsertunnel ten behoeve van het verkeer in de regio. Inmiddels zijn reeds 25 zeer grote en kleinere bedrijven betrokken bij de voorbereiding van dit project.

De keuze of omwonenden dit allemaal zien zitten zal van doorslaggevend belang zijn voor het welslagen van dit project.

De miljarden liggen inmiddels klaar om dit project te starten, dat in het gunstigste geval over 10 jaar realiteit kan zijn.

laatste updates

Nieuwsbrief 03 havenstad ijpoort

Nieuwsbrief 02 havenstad IJpoort

Nieuwsbrief 01 havenstad IJpoort

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil je niet investeren in het plan maar wel graag op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Vul dan even je voornaam en e-mail adres in, en dan zullen wij je op de hoogte houden.

[dica_divi_carousel show_items_desktop=”7″ show_items_mobile=”2″ loop=”on” autoplay=”on” hoverpause=”on” scroller_effect=”on” transition_duration_scroll=”5000″ dot_nav=”on” item_spacing=”11″ item_spacing_tablet=”” item_spacing_phone=”” item_spacing_last_edited=”on|phone” advanced_effect=”1″ image_sizing=”100px” _builder_version=”4.4.2″][dica_divi_carouselitem button_url_new_window=”1″ image=”http://havenstadijpoort.com/wp-content/uploads/2020/06/TopLogo-3b.png” _builder_version=”4.4.2″ link_option_url=”https://bvadvies.com” link_option_url_new_window=”on”][/dica_divi_carouselitem][dica_divi_carouselitem button_url_new_window=”1″ image=”http://havenstadijpoort.com/wp-content/uploads/2020/06/Logo_Lek-Sloopwerken-01.png” _builder_version=”4.4.2″][/dica_divi_carouselitem][dica_divi_carouselitem button_url_new_window=”1″ image=”http://havenstadijpoort.com/wp-content/uploads/2020/06/Logo_ORGA_RGB_LIJNEN.png” image_padding=”20px||||false|false” _builder_version=”4.4.2″ link_option_url=”www.orga-architect.nl” link_option_url_new_window=”on”][/dica_divi_carouselitem][dica_divi_carouselitem button_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.4.2″][/dica_divi_carouselitem][dica_divi_carouselitem button_url_new_window=”1″ image=”http://havenstadijpoort.com/wp-content/uploads/2020/06/meves_logo.png” _builder_version=”4.4.2″ link_option_url=”www.meves.nl” link_option_url_new_window=”on”][/dica_divi_carouselitem][dica_divi_carouselitem button_url_new_window=”1″ image=”http://havenstadijpoort.com/wp-content/uploads/2020/06/logo-mees-light.png” _builder_version=”4.4.2″ link_option_url=”http://meesruimteenmilieu.nl” link_option_url_new_window=”on”][/dica_divi_carouselitem][dica_divi_carouselitem button_url_new_window=”1″ image=”http://havenstadijpoort.com/wp-content/uploads/2020/06/Enviterra-fc.png” _builder_version=”4.4.2″ link_option_url=”https://enviterra.nl” link_option_url_new_window=”on”][/dica_divi_carouselitem][/dica_divi_carousel]